Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Att använda och besöka kyrkogårdar och begravningsplatser

 

På nationell nivå har Svenska kyrkan och staten målet “att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet". Samtidigt används allt färre kyrkliga miljöer. Samhälleliga aktörer skiljer sig åt i synen på hur kyrkorna och deras omgivande miljöer kan utvecklas och användas. En diskussion om ökad lokal samverkan och möjlighet att öppna upp de kyrkliga miljöerna för en bredare publik är rykande aktuell. Vi är en forskargrupp vid Lunds universitet som undersöker människors förhållande till miljöer omkring kyrkan och kyrkogårdar. 

Vi vill gärna ha dina synpunkter och ber dig svara på frågelistan "Att använda och besöka kyrkogårdar och begravningsplatser". Frågorna är tänkta som vägledning. Du kan välja att besvara alla frågor, göra ett urval eller berätta fritt utifrån ämnet. Skriv gärna en berättande text som svar på frågorna. 

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Vi ställer vissa bakgrundsfrågor om dig som hjälper oss att sätta svaret i sitt sammanhang. Deltagande är frivilligt. Genom att svara på frågelistan samtycker du till att delta i projektet. Ditt samtycke får när som helst tas tillbaka med omedelbar verkan. De data som har hämtats in dessförinnan får dock användas i forskningen. Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. När studien är avslutad kan du få ta del av resultaten genom att kontakta forskarna i projektet. Frågor om projektet kan ställas till Lizette Gradén och Carina Sjöholm. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter. 

Lizette Gradén, Institutionen för kulturvetenskaper: lizette.graden@kultur.lu.se
Carina Sjöholm, Institutionen för management och tjänstevetenkskap: carina.sjoholm@ism.lu.se
Gabi Louisedotter, Folklivsarkivet: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Viktigt! Kopiera gärna frågorna till ett ordbehandlingsprogram och formulera dina svar där om du skriver långt. Om du tillbringar lång tid på webbsidan kan webbläsaren stänga din session och svaren du skrivit går förlorade.

Besök på kyrkogården

Besöker du kyrkogårdar regelbundet eller vid särskilda tidpunkter under året? Är det till samma kyrkogård du då brukar gå till? Beskriv några av dina senaste besök på en kyrkogård. Vad gjorde du? Varför gick du dit? Går du till en specifik plats, till exempel en viss gravplats eller en särskild del av kyrkogården? Eller gör du olika saker på olika kyrkogårdar? Finns det delar av kyrkogården som du aldrig besöker?

Har du besökt en kyrkogård och blivit överraskad antingen positivt eller negativt? Beskriv ditt besök och vad du reagerade på.

Vad tycker du är en lämplig användning av en kyrkogård? Känns kyrkogårdarna som välkomnande och trygga platser? Om “ja” förklara på vilket sätt det känns så. Om “nej” förklara varför inte, och hur situationen möjligen kunde förbättras. Vilka sorters aktiviteter anser du är olämpliga att ägna sig åt på en kyrkogård? Ge exempel!  

Kyrkogården som besöksmål

Brukar du besöka kyrkogårdar när du är ute och reser? Har du besökt en kyrkogård i Sverige eller utomlands? När, hur och varför? Berätta! Vad gör du när du besöker kyrkogården? Beskriv kyrkogården eller kyrkogårdarna; vad var det som lockade dig att besöka den/dem och hur upplevdes besöket? Var det något du hade bestämt planerat för eller var det ett spontant besök? 

Upplever du att det är skillnad på hur olika kyrkogårdar används i Sverige och i andra länder?

Att välja och att besöka en gravplats

Om du och din familj eller dina anhöriga har haft anledning att resonera kring val av gravplats för egen eller andras del:

Hur har du/dina närstående resonerat kring valet av begravningsplats – för egen del respektive för familj/anhöriga? Hur tänkte du kring utformningen av gravplatsen, eller gravplatserna om det varit aktuellt flera gånger? Vilken typ av grav valdes (exempelvis kistgravplats, urngravplats, askgravplats, kolumbarium, urnmur, minneslund, urnlund eller askgravlund)? Vad var viktigt och hur gjorde du/ni slutligen? Vilka har varit med och resonerat kring valen? 

För många människor är andlighet starkt kopplat till kyrkogårdar, genom årets cykel och olika sociala ritualer. Hur har dessa aktualiserats för dig i samband med val av begravningsplats och gravplats samt besök vid dem? Har det funnits några begränsningar?

Kyrkogårdens lokala betydelse

Vilken betydelse har det att ha närhet till kyrka och kyrkogård? Om du bor nära en kyrka eller kyrkogård; vilken roll uppfattar du att kyrkan och kyrkogården har för det lokala? Tror du att den lokala kyrkogården har olika betydelser på landsbygd eller i stad?  

Spelar det roll om det finns en kyrka eller ett kapell på en begravningsplats? Skulle ditt besök till kyrkogården påverkas av att en kyrka vid en begravningsplats inte längre används som gudstjänstlokal eller rentav är riven?

Vissa kyrkor blir avsakraliserade för att användas på nya sätt. Om det skulle hända med en kyrka i närhet av dig, vad skulle du tycka om det kom ett förslag om att till exempel flytta på kyrkogården?

Kyrkogårdens och gravplatsens estetik

Hur anser du att en kyrkogård och/eller gravplats bör se ut? Beskriv gärna en fin kyrkogård du besökt. Finns det föremål eller växter som inte alls passar på en gravplats? Hur tänker du kring konstnärlig utformning av gravplatser?

Om du själv varit med om att utforma en gravplats, hur tänkte du då kring utsmyckningen?

Den tillgängliga och hållbara kyrkogården 

Platsen där en kyrka uppförts och det område som finns runt omkring har en gång utsetts till att vara en helig plats. Många församlingar vill öka tillgängligheten till sina kyrkomiljöer genom att exempelvis öppna för flera olika slags gravplatstyper (exempelvis kistgravplats, urngravplats, askgravplats, kolumbarium, urnmur, minneslund, urnlund, askgravlund, digitala gravplatser) eller annan mer effektiv användning av marken. 

Hur tänker du kring kyrkogårdens vigda jord och de religiösa och sociala ritualer som förknippas med den?

Hur skulle du känna om en församling skulle hyra ut en kyrkogård till andra aktörer? I så fall, vilka aktiviteter kan vara intressanta? Vilka skulle vara olämpliga?

Har du någon idé om hur man skulle kunna använda kyrkogårdarna på fler sätt än idag? Hur då?

Hur upplever du att kyrkogårdarna underhålls? Hur sköter du/din gravplats du/ni eventuellt ansvarar för? Köper ni några tjänster för att sköta gravplatsen? Vilka tjänster väljer ni i så fall och av vilka skäl?

Övriga tankar kring kyrkogårdsbesök och gravplatsbesök?

Kanske har du andra tankar än dem som vi försökt fånga in med frågorna här ovanför. Vi är tacksamma om du skriver ned även dem!

Bakgrund och samtycke
Jag bor i: 
För att kunna sätta ditt svar i ett sammanhang ställer vi några bakgrundsfrågor i anslutning till din berättelse. Du väljer själv om du vill besvara dem. 
Jag är född (årtal):
Hur kom du i kontakt med frågelistan?
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentligasamlingar vid Lunds universitet och att svaren kan användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitets-förvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min epostadress för informationsutskick:

Din epostadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se